Документи для вступу

Категорія: Абітурієнту » Навігація абітурієнту


Приймальна комісія розпочинає прийом документів на навчання
з 1 червня 2017 року щодня з 9.00 год. до 15.00 год.,
крім суботи та неділі

Документи здавати в приймальну комісію особисто згідно переліку:

- заява на ім'я директора із зазначенням обраної спеціальності;
- документ про освіту;
- медична довідка (форма 086-у);
- медична картка (форма 25-ю);
- довідка з місця проживання та про склад сім'ї;
- копія свідоцтва про народження (паспорта);
- довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (копія);
- вісім фотокарток (3х4);
- папка для документів, 2 конверти.


За додатковою інформацією звертатися:

м. Мукачево вул. Кооперативна, 2
тел./факс 2-24-81, 3-70-81

e-mail: hts3@.mk.uz.ua

адреса веб-сайту: www.vpu3.org

Відповідальний секретар приймальної комісії:
Мартиненко Валерія ГеннадівнаПравила прийому
у вище професійне училище № 3 м. Мукачево
на 2011-2012 навчальний рік

1. Загальна частина:

1.1. Правила прийому до вищого професійного училища № 3 м. Мукачево (далі ВПУ-3) розроблені на основі Типових правил прийому до професійно-технічних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 06.06.2006 № 441 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.07.06 за № 790/12664, Положення про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, затвердженого наказом МОН України від 20.06.2000 № 225, Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах (Наказ МОН № 419 від 30.05.2006).
1.2. У ВПУ-3 приймаються громадяни України віком до 30 років, які мають повну чи базову загальну середню освіту, достатню для оволодіння робітничими професіями на денне навчання.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг" ВПУ-3 прийом на навчання іноземних громадян не здійснює, в зв’язку з відсутністю ліцензії на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.
1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.
Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України. Прийом у ВПУ проводиться з врахуванням переліку медичних протипоказань до роботи і виробничого навчання учнів професіям, з яких здійснюється підготовка кваліфікованих робітників і молодих спеціалістів в училищі.
Медичний відбір осіб, що поступають в училище, проводиться на основі медичної довідки (форма 086-у) про стан здоров’я та заключенням лікаря про професійну придатність.
1.4. Прийом до ВПУ-3 здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник" та "молодший спеціаліст". Підготовка робітників високого рівня кваліфікації з можливістю надання освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" у ВПУ-3, здійснюється за наявності освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідним напрямом (спеціальністю).
В училищі здійснюється підготовка кваліфікованих робітників з отриманням повної загальної середньої освіти на другому ступені.
Крім того, в училищі можуть створюватися групи курсової підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації.


2. Приймальна комісія:


2.1. Прийом до ВПУ-3 м. Мукачева здійснює приймальна комісія в такому складі:
- директор училища – голова приймальної комісії;
- заступник директора з навчально-виробничої роботи – заступник голови;
- секретар комісії – секретар навчальної частини;
Члени комісій:
- заступник директора з навчально-виховної роботи;
- заступник директора з навчальної роботи;
- старший майстер;
- завідуючий медичним пунктом училища;
- представник обласного методичного центру профтехосвіти;
- представники підприємств-замовників робітничих кадрів;
- викладачі базових загальноосвітніх дисциплін;
- майстри в/н за професіями з яких комплектується навчання групи.
-
Склад приймальної комісії, а також порядок її роботи визначає і затверджує наказом директор училища.


2.2. Приймальна комісія:

- проводить із вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення особливого соціального захисту учнів, наступного працевлаштування;
- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих на до зарахування до навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
- вирішує інші питання, пов’язані з прийомом;
- оголошує перелік професій і спеціальностей, з яких проводиться прийом і підготовка молоді, строки навчання з кожної професії, а також, умови матеріального і побутового забезпечення і пільги для учнів;
- веде систематичну роботу з професійної орієнтації учнів загальноосвітніх шкіл. За кожним викладачем, майстром в/н, адміністрацією училища закріплюється певна школа для проведення профорієнтаційної роботи за визначеною програмою.

Правила прийому:


1. Правила прийому до ВПУ-3 доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди та передбачають прийом з наступних професій (спеціальностей):

2. У 2011-2012 навчальному році проводиться набір учнів за ступеневою підготовкою:
- на основі базової середньої освіти – 9 класів (із здобуттям повної загальної середньої освіти)
Напрям «Інженерна механіка»
Професія - Верстатник широкого профілю; оператор верстатів з ПК – кваліфікований робітник
Спеціальність – Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях – молодший спеціаліст

Напрям «Електроніка»
Професія - Регулювальник радіоелектронної апаратури і приладів; контролер РЕА - кваліфікований робітник
Спеціальність - Конструювання, виробництво і технічне обслуговування виробів електронної техніки – молодший спеціаліст

Напрям «Радіотехніка»
Професія - Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури – кваліфікований робітник
Спеціальність - Конструювання, виробництво і технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв – молодший спеціаліст

Напрям «Електромеханіка»
Професія - Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування – кваліфікований робітник
Спеціальність – Обслуговування та ремонт електропобутової техніки – молодший спеціаліст

Напрям «Культура»
Професія - Секретар керівника (організації, підприємства, установи); оператор комп’ютерного набору – кваліфікований робітник
Спеціальність – Діловодство – молодший спеціаліст

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних; оператор комп’ютерного набору – кваліфікований робітник

- на основі повної загальної середньої освіти – 11 класів

Оператор компютерного набору – кваліфікований робітник (термін навчання 1 рік)

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних; оператор комп’ютерного набору – кваліфікований робітник (термін навчання 1,5 роки)

3. Документи для вступу


3.1. Вступники подають особисто заяву про прийом у ВПУ на ім’я директора училища з вказанням обраної професії ( спеціальності).
До заяви додаються:
- документ про базову середню або повну середню освіту – оригінал;
- документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного равня «кваліфікований робітник» (для навчання на третьому ступені)
- медична довідка (форма № 086-у);
- медична картка ( форма № 025/ю);
- довідка про присвоєння ідентифікаційного коду;
- довідка про склад сім’ї та місця проживання;
- 6 фотокарток (знімки без головного убору) розміром 3х4 см;
- направлення підприємства (організації, установи) для осіб, які ними направляються на навчання.
Бажаючі поступити в училище подають свідоцтво про народження або паспорт, приписне свідоцтво (особи призовного віку) або військовий білет (військовозобов’язані запасу), про що робиться запис в особовій справі.
Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.
3.2. Особи, які подали заяви про прийом у ВПУ, проходять обов’язковий медичний огляд для визначення придатності за станом здоров’я і фізичному розвитку до роботи по вибраній професії.
3.3. Прийом документів від вступників завершується, як правило, не пізніше ніж за п’ятнадцять днів до початку занять.

4.Умови прийому:


4.1. Прийом до ВПУ-3 м. Мукачева проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами вступних випробувань.
4.2. Встпні випробування проводяться відповідно до окремого графіка, затвердженого директором училища.
4.3. Приймальна комісія працює в два етапи:
- перший етап – тестування із загальноосвітніх дисциплін, в залежності від вибраної професії (абітурієнти виконують тестові контрольні завдання різних етапів);
- другий етап – співбесіда з питань вибору професії, умов навчання, правил поведінки в училищі, роботи на виробництві; вивчається соціально-економічний і сімейний стан абітурієнта.
4.4. Прийом молоді у ВПУ-3 на другий ступінь підготовки здійснюється за результатами тестування та на основі оцінок, вказаних у документі про освіту.
4.5. Прийом на третій ступінь навчання здійснюється шляхом конкурсного відбору за результатами підготовки надругому ступені та за діючими критеріями, з врахуванням Положення про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.200 № 225, Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах (Наказ МОН № 419 від 30.05.2006, п.п.3.1., 3.4).
4.6. Випускники інших професійно-технічних навчальних закладів, робітники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання на другому ступені і мають необхідний рівень кваліфікації з відповідної професії та повну загальну середню освіту, приймаються до ВПУ-3 шляхом зарахування на третій ступінь за конкурсним відбором.
4.7. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі в наступних випробуваннях не допускаються.


5. Порядок зарахування


5.1. Зараховуються до ВПУ-3 м. Мукачева без вступних випробувань:
- випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
- випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня, які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін, за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
- випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до ВПУ-3 за відповідними професіями (спеціальностями)
5.2. Зараховуються поза конкурсом при позитивних результатах вступних випробувань та при наявності підтверджуючих документів:
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
- інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;
- особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катасрофи»;
5.3. Зараховуються на пільгових умовах при наявності підтверджуючих документів:
- ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
- діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків;
- особи, які вступають до навчально закладу за цільовим направленням на навчання;
5.4. При прийомі учнів на навчання за професіями, які вимагають від абітурієнтів більш глибоких знань з тих чи інших предметів, складають іспити. Так, при прийомі учнів на спеціальності радіотехнічного, машинобудівного, і електромеханічного профілю може проводитися іспит із фізики професійно спрямований. При прийомі на спеціальність “Документознавчство та інформаційна діяльність” може складатися іспит із української мови та літератури.
5.5. При інших рівних умовах зарахування проводиться з урахуванням середнього балу документу про освіту.
5.6. Не пізніше ніж за 5 днів після закінчення конкурсних випробувань, приймальна комісія приймає рішення про зарахування учнів в училище, оформляє протоколом комісії та оголошує список осіб, зарахованих в училище. Особам, які проживають за межами міста та області, до початку навчального року направляється повідомлення за підписом директора училища про зарахуваня або відмова у прийомі.
5.7. У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім.’я голови приймальної комісії.
5.8. У п’ятиденний термін після оголошення списків особи, які зараховані на навчання у межах державного замовлення, подають оригінали документів, зазначених у розділі 3 Правил прийому.
5.9. Зарахування до навчального закладу здійснюється наказом директора не пізніше ніж за 5 днів до початку занять.
5.10. Після конкурсних випробувань зарахування до професійно-технічного навчального закладу може супроводжуватися укладанням угоди між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. Зарахування здійснюється як у межах державного замовлення так і понад його обсяг у межах ліцензованого обсягу ВПУ-3 м. Мукачева.


6. Прикінцеві положення:


6.1. Особи, які зараховані на навчання в училище і не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів із училища відраховуються.
6.2. Особам, які не були прийняті у ВПУ-3, документи повертаються не пізніше п’яти днів з дня рішення приймальної комісії.
6.3. Навчання у ВПУ-3 здійснюється за державним замовленням і на контрактній основі. Матеріальне забезпечення учнів ВПУ-3 визначається у встановленому порядку на підставі діючого законодавства.
6.4. На період навчання учням ВПУ-3 надається гуртожиток в установленому порядку
6.5. Учням училища видається учнівський квиток та залікова книжка встановлених зразків.
6.6. Учні училища мають пільговий проїзд на транспорті згідно чинного законодавства.
6.7. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників зберігаються 3 місяці, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.


Схвалено засіданням педагогічної ради училища № 3 від 12 січня 2011 року


Опубліковано: 26-05-2017, 12:10 | Переглядів: 10755 | Версія для друку


Особистий кабінет

Пошук

Календар публікацій

«    Грудень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Архів публікацій

Грудень 2017 (7)
Листопад 2017 (18)
Жовтень 2017 (15)
Вересень 2017 (14)
Серпень 2017 (3)
Липень 2017 (1)

Locations of visitors to this page

Випадкове фото

Фотогалерея 90Фотогалерея 90

Фотогалерея 90

Вересень 2013 - 2014 89Вересень 2013 - 2014 89

Вересень 2013 -...

Cоціологічне опитування

Ваша думка. Скільки має тривати урок?

30 хв.
35 хв.
40 хв.
45 хв.
50 хв.