Правила прийому 2017

Категорія: Абітурієнту » Навігація абітурієнту


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Вищого професійного училища № 3 м. Мукачево
на 2017 рік


І.Загальна частина


1.1. Правила прийому до Вищого професійного училища № 3 м. Мукачево на 2017 рік (далі – Правила прийому) розроблено згідно із Типовими правилами прийому до ПТНЗ України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року №499, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року №823/23355, обговорені і схвалені педагогічною радою Вищого професійного училища № 3 м. Мукачево 14.11.2016р. протокол № 3.
1.2. До Вищого професійного училища № 3 м. Мукачево (далі – ВПУ-3 м. Мукачево) приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. №1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» та враховуючи те, що ВПУ-3 м. Мукачево не має відповідної ліцензії, підготовка (у тому числі первинна професійна), перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання, не здійснюється.
1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.
Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.
Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, що визначаються Кабінетом Міністрів України, а також показниками професійної придатності відповідно до медичної довідки, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.02.2012 р. №110.
1.4. Прийом до ВПУ-3 м. Мукачево здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) у відповідності до державних стандартів професійно-технічної освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями «кваліфікований робітник» та «молодший спеціаліст» згідно з наданими Міністерством освіти і науки України ліцензіями - серія АЕ№527318 від 03.10.2014р., серія АЕ№636030 від 10.03.2015р.
1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України та/або регіонального чи місцевого бюджету або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників та молодший спеціалістів на умовах державного та/або регіонального замовлення.
1.6. Прийом громадян понад державне та/або регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія


2.1. Прийом до ВПУ-3 м. Мукачево здійснює приймальна комісія.
2.2. Очолює приймальну комісію директор ВПУ-3 м. Мукачево, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.
2.3. Приймальна комісія:
− організовує прийом заяв та документів;
− проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення ВПУ-3 м. Мукачево;
− організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
− приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ВПУ-3 м. Мукачево, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
− організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
− вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.
2.4. Правила прийому до ВПУ-3 м. Мукачево доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди, що включають:
− перелік професій та спеціальностей згідно з отриманими ліцензіями;
− вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю);
− плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями та спеціальностями;
− форми та ступеневість навчання;
− обмеження з професій та спеціальностей за віком вступників, статтю та медичними показаннями;
− перелік вступних випробувань за професіями та спеціальностями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань;
− порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
− порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;
− порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
− наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;
− порядок проходження медичного огляду вступників до ВПУ-3 м. Мукачево, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.
2.5. Проведення прийому на навчання до ВПУ-3 м. Мукачево здійснюється з 01 липня 2017 р. до 31 серпня 2017 р.


ІІІ. Документи для вступу


3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ВПУ-3 м. Мукачево, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додаються:
 документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним та/або регіональним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;
 документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання у навчальному закладі другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти (оригінал або його завірену копію);
 медична довідка (лікарський консультаційний висновок) за формою №086/у;
 карта профілактичних щеплень за формою №025/ю;
 6 фотокарток розміром 3х4 см;
 копія ідентифікаційного коду;
 копія паспорта (свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають паспорта);
 довідка з місця проживання та про склад сім’ї;
 копії документів, що дають право на пільги до вступу (за наявності).
Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).
3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

IV. Умови прийому


4.1. Прийом до ВПУ-3 м. Мукачево проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:
− за результатами співбесіди;
− за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;
− за результатами вступних випробовувань.
4.2. Конкурсний відбір проводиться в період з 14 серпня до 31 серпня 2017 року.
4.3. Учні ВПУ-3 м. Мукачево чи іншого професійно-технічного навчального закладу, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти за відповідним напрямом підготовки і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору за результатами успішності на другому ступені підготовки.
4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.
Підготовка робітників високого рівня кваліфікації з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» здійснюється на базі другого ступеня з наявним освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» відповідного напряму (спеціальності).
Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».
4.5. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.
4.6. Плановані обсяги прийому ВПУ-3 м. Мукачево на 2017 рік, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за такими професіями та спеціальностями:

ІІ ступінь навчання:

Правила прийому 2017

ІІІ ступінь навчання

- за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Правила прийому 2017


V.Зарахування


5.1. Зараховуються поза конкурсом:
 особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 діти з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і більше дітей, за умови наявності у них достатнього рівня підготовки відповідно до статті 19 Закону України «Про охорону дитинства»;
 особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
 діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».
5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
 випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до ВПУ-3 м. Мукачево за відповідними спеціальностями;
 особи, які вступають до ВПУ-3 м. Мукачево за цільовим направленням на навчання.
5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ВПУ-3 м. Мукачево за обраною формою навчання.
5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.
5.5. Зарахування до ВПУ-3 м. Мукачево здійснюється наказом директора.
5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ВПУ-3 м. Мукачево може супроводжуватися укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх  його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.
5.7. Зарахування до ВПУ-3 м. Мукачево на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України та/або регіонального чи місцевого бюджету або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного та/або регіонального замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного та/або регіонального замовлення.

VІ. Прикінцеві положення


6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.
6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ВПУ-3 м. Мукачево. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного та/або регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) ВПУ-3 м. Мукачево може проводити додатковий прийом.
6.3. Особам, які не зараховані до ВПУ-3 м. Мукачево, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.
6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.


Опубліковано: 26-05-2017, 12:11 | Переглядів: 4948 | Версія для друку


Особистий кабінет

Пошук

Календар публікацій

«    Грудень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Архів публікацій

Грудень 2017 (7)
Листопад 2017 (18)
Жовтень 2017 (15)
Вересень 2017 (14)
Серпень 2017 (3)
Липень 2017 (1)

Locations of visitors to this page

Випадкове фото

Фотогалерея 62Фотогалерея 62

Фотогалерея 62

2010-2011 навчальний рік 42010-2011 навчальний рік 4

2010-2011...

Cоціологічне опитування

Чого не вистачає на сайті?

Новин!
Фотографій
Курсових робіт :)
Всього достатньо!