Голомб Тетяна Миколаївна

Категорія: Сторінка педагогічного працівника


Голомб Тетяна Миколаївна

Голомб Тетяна Миколаївна- викладач української мови та літератури

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст І категорії

Педагогічне звання: -

Освіта: повна вища, 2002, Ужгородський національний університет

Спеціальність: українська мова та література

Педагогічний стаж: 15 років

Рік та результати останньої атестації: 2007, встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії»

Підвищення кваліфікації:
2013, ЗІППО, м. Ужгород, свідоцтво ЗІ СПК № 005728
2012, 72-годинний курс комп’ютерної грамотності педагогічних працівників
2012, Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, свідоцтво 12 СПК 93211

Предмети: українська мова та література, українська мова (за професійним спрямуванням)Педагогічне кредо:
Навчати – виховуючи, виховувати – навчаючи.


Педагогічна діяльність


Мета атестації:
Присвоэння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

Методична проблема: формування творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

Відкриті уроки:
2008 – Тема: «РМ. Загальне уявлення про мовлення; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо)» (відкритий урок для педагогічних працівників училища)

2010 - Тема: «Пряма мова, діалог, цитата» (відкритий урок для педагогічних працівників училища)

2012 - Тема: «М.Коцюбинський. Психологічна новела «Intermezzo» (відкритий урок для педагогічних працівників училища)

2013 – Тема: «Розвиток мовлення. Ділові папери. Протокол. Витяг з протоколу» (відкритий урок для педагогічних працівників училища)

2013 – Тема: «Наш край у 1939-1945 роках» (бінарний урок)

Методичні напрацювання:

Методичні рекомендації «Формування в учнів культури поведінки та спілкування» (2010)
Методичні рекомендації містять поради щодо виховання культури поведінки та спілкування, бо це одна з актуальних проблем морального виховання, яке в сучасних умовах набуває дедалі більшого соціального значення. Культура поведінки є виявом загальної культури людини у її діях, вчинках, ставленні до інших людей.

Методична розробка: «Розвиток мовленнєвої культури учнів на уроках української мови» (2013)
Методична розробка містить розкриття понять культури мови та мовлення,мовних норм, опис мовних помилок та способи їх уникнення. Кінцевим результатом діяльності викладача-мовника має стати піднесення культури мовлення, прищеплення любові до рідного слова.

Методичні рекомендації «Практичні вправи професійного спрямування на уроках української мови як засіб формування фахової компетенції учнів» (2013)
Методичні рекомендації містять практичні вправи професійного спрямування, які доцільно використовувати під час викладу матеріалу на уроках української мови для учнів різних професій. Це дає викладачеві можливості до впровадження елементів проблемного викладу матеріалу, посилює ефективність навчально-виховного процесу, прищеплює любов та повагу до обраної професії. Такі вправи стають засобом формування фахової майстерності учнів.

Методична розробка: «Збірник вправ професійного спрямування з української мови для учнів професії«Верстатник широкого профілю; оператор верстатів з ПК»» (2014)
Методична розробка містить вправи професійного спрямування для учнів професії «Верстатник широкого профілю; оператор верстатів з ПК». Вправи даного збірника розраховані на кожний плановий урок української мови, складаються з текстів фахового спрямування, що дає можливість учням частіше оперувати словами, виразами професійної лексики. Такі вправи стають засобом формування професійної компетенції учнів.

Методична розробка: «Практичний блок з предмета «Стилістика ділового мовлення та редагування ділових паперів»» (2013)
Методична розробка містить вправи до різних тем зі стилістики ділового мовлення та редагування ділових паперів, а також вправи, що стосуються загальних вимог до складання та оформлення документів, документації щодо особового складу, довідково-інформаційних, обліково-фінансових документів та усного ділового мовлення.

Методичні рекомендації «Моральний вчинок як міра духовного розвитку особистості» (2012)
Методичні рекомендації містять розкриття поняття «моральний вчинок» та його значення для кожної особистості. Саме навчальний заклад через призму скоординованих навчальних дисциплін має відтворювати в наступному поколінні кращі соціально-культурні традиції нації, моральні норми, світоглядні цінності через призму навчально-виховної програми; стимулювати молодь до здійснення моральних вчинків, котрі розвиватимуть їхню ціннісно-смислову сферу, тобто систему вартостей і ціннісних поглядів, які є супутниками суспільної поведінки, діяльності і вчинків загалом.

Методичні рекомендації «Основи загальної психології»(2013)
Методичні рекомендації містять визначення психології як науки, основні етапи історії психології, школи, напрямки, концепції в психології. В центрі уваги гуманістичної психології - проблеми особистості, її розвиток.

Методичні рекомендації «Сучасні технології професійного навчання (дуальна, блочно-модульна системи; модульно-рейтингове, інтерактивне навчання, модульна система професійного навчання та ін.)»(2013)
Методичні рекомендації містять розкриття поняття категорії «технологія», «педагогічна технологія», «технологія навчання», модульне навчання у професійній школі, інноваційні технології у професійній освіті, модульні технології вивчення словотвору української мови. Інноваційні технології навчання, що відображають суть майбутньої професії, формують професійні якості фахівця, є своєрідним полігоном, на якому учні можуть відпрацювати професійні навички в умовах, наближених до реальних.

Методичні рекомендації «Науково-дослідницька та експериментальна робота в ПТНЗ» (2013)
Методичні рекомендації містять види досліджень., провідні принципи педагогічного дослідження, основні види педагогічних досліджень.

Методичні рекомендації «Теоретичні основи патріотичного виховання підлітків та юнаків» (2014)
Методичні рекомендації містять мету, завдання, принципи патріотичного виховання підлітків та юнаків, вікові особливості підлітків та юнаків та їх застосування педагогом, використання краєзнавчої роботи та дисципліни як форми патріотичного виховання.

Методичні рекомендації «Використання інтерактивних технологій у процесі вивчення української мови » (2011)
Методичні рекомендації містять розкриття поняття «інтерактивного навчання» та його раціонального застосування. Інтерактивне навчання – це діалогізоване навчання , під час якого реалізується ефективна взаємодія вчителя і учня , учня та учнів , занурення учнів у комунікацію . Адже інтерактивні методи навчання української мови та літератури – це такі способи міжособистісної взаємодії в режимі учитель – учень , учень – учитель , учень – учень , що забезпечують реалізацію мети й завдань уроку .

Методичні рекомендації « Міжпредметні зв'язки на уроках української мови» (2011)
Методичні рекомендації розкривають поняття і завдання міжпредметних зв’язків у процесі навчання та виховання, методичні прийоми щодо використання знань з інших предметів, формування на основі міжпредметних зв’язків комплексних знань, умінь та навиків з інших предметів.

Методичні рекомендації «Громадянське виховання – складова розвитку особистості» (2014)
Методичні рекомендації містять розкриття основних засад громадянського виховання, адже виховати громадянина означає підготувати підростаючу особистість до участі в розв’язанні начальних і перспективних завдань держави, до управління її справами і виконання функції громадського діяча та захисника Батьківщини. Для цього потрібно сформувати в нього комплекс особистісних якостей і рис характеру, що є основою специфічного способу мислення та спонукальною силою дій, вчинків, поведінки.

Методичні рекомендації «Підготовка та оформлення методичних розробок виховних годин» (2014)
Методичні рекомендації містять структуру виховних годин, порядок оформлення плану виховної години, схему методичної розробки колективного творчого заходу для учнів, вимоги до оформлення сценарію виховного заходу.

Теоретичні та практичні завдання для олімпіади, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка. (2010,2012,2013,)

Публікації у засобах масової інформації: стаття «Практичні вправи професійного спрямування на уроках української мови як засіб формування фахової компетенції учнів» (2013) (подано)


Участь у роботі засідань методичної комісії, педагогічної ради, педагогічних читаннях, творчих груп:
- Доповідь на тему: «Практичні вправи професійного спрямування на уроках української мови як засіб формування фахової компетенції учнів » (педагогічні читання січень 2014 р.)

Доповідь на тему: «Розвиток критичного мислення на уроках української мови та літератури » (засідання педагогічної ради
2014 р.)

- Участь у роботі творчої групи з розробки теоретичних та практичних завдань для олімпіади, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка.
- Участь у роботі творчої групи з розробки контрольних комплексних завдань з стилістики ділового мовлення та редагування ділових паперів, української мови(за професійним спрямуванням).

Презентації: «Сучасна література» (2012)
Розроблені презентації містять інформацію про розвиток української літератури на сучасному етапі.

«Шевченко-мовознавець» (2014)
Розроблені презентації містять інформацію про Тараса Шевченка як мовознавця, значення мови його творів у створенні нової української літературної мови.

- Участь у роботі творчої групи з розробки теоретичних та практичних завдань для олімпіади, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка.

Участь учнів в олімпіадах, конкурсах, оглядах:

Позанавчальна робота


Керівництво
Класний керівник навчальної групи учнів 2 курсу

Позанавчальні заходи:
Керівництво

Класний керівник навчальної групи

Позанавчальні заходи:


Виховний захід на тему:«Дружба» (2010)
Мета: розкрити зміст понять «дружба», «дійсний друг»; показати його відмінність від понять «приятель» і «знайомий»; прищепити учням повагу до цінностей дружби; сприяти розвиткові критичного ставлення до себе і своїх особистих якостей, терпимості й коректності в спілкуванні з друзями.

Виховний захід на тему: «Історія мого життя — частина історії моєї батьківщини». (Автобіографічність у творах Тараса Григоровича Шевченка) (2014)
Мета: розповісти учням про життєві сторінки життя Кобзаря, запропонувати учням послухати поезії Тараса Шевченка; переглянути документальні фільми про основні віхи життя Кобзаря, показати учням фотографії та автопортрети, використовуючи ІКТ; виховувати патріотичність, прищеплювати любов до рідного слова.

Виховний захід на тему: «Історії та традиції святкування дня Святого Валентина» (2012)
Мета:виховувати інтерес до минулого, повагу до справжніх почуттів, уміння вирізняти своє єдине, половинку, любов до літератури, поезії.

Виховний захід на тему: ««Простіть мене. Я скоро буду з вами…» В.Стус» (2013)
Мета: дослідити творчість Василя Стуса, вивчити його життєвий шлях, цікаві сторінки життя, послухати вірші поета-патріота.

Позакласний захід «Шевченківський вечір» (2008)
Захід присвячений вшануванню пам’яті Т.Г.Шевченка. На ньому звучали поезії великого Кобзаря, під супровід кобзи учні розповідали про основні віхи життя Тараса Шевченка, учнівський хор виконував пісні «Заповіт», «Думи мої…».

Виховний захід на тему: «Конкурс знавців на тему: “Як ми знаємо творчість Т.Г.Шевченка”» (2012)
Мета:сформулювати знання учнів про Т.Г. Шевченка, розвивати логічне вираження знань, виховувати любов, шану до таких людей як Тарас Шевченко.

Позакласний захід «Мова – серце нації (літературно-музична композиція)» (2013)
На цьому заході учні мали змогу почути про історію української мови та її розвиток. Також учні змогли поглибити свої знання з української мови та літератури, а головним завданням стало виховання в учнів любові до національної мови.

Позакласний захід «Україна – це Шевченко, Шевченко – це Україна» (2013)
На цьому заході учні розповідали про життєві сторінки Кобзаря, запропонували слухачам послухати поезії Т.Г.Шевченка, переглянути документальні фільми про основні моменти з життя Тараса Шевченка та його значення для України.

Позакласний захід «Хата – колиска роду (літературно-музична композиція)» (2012)
Під час проведення заходу учні проявили себе як справжні театральні актори. За допомогою різних сценок вони розповідали слухачам про українські традиції та обряди, пов’язані з хатою, тим самим поглиблювали знання присутніх з народознавства.

Позакласний захід «Українські вечорниці» (2012)
Захід проводився у вигляді конкурсу між командами дівчат та хлопців, які ніби під час вечорниць розважаються, а при цьому ще й змагаються. Цим способом учні пробудили пізнавальний інтерес до історії рідного народу, його культури, побуту, звичаїв, традицій.

Позакласний захід «О слово рідне, хто без тебе я?» (2013)
Захід присвячений Дню української писемності та мови, який відзначається 9 листопада. Цей захід допоміг учням сформувати розуміння того, що українська мова - наш скарб, без якого не може існувати ні народ, ні Україна як держава; розширювати знання про красу і багатство української мови; пробудити почуття національної гідності; виховувати любов до рідної мови, рідного краю, почуття поваги до всього свого, українського, бажання розмовляти рідною мовою.


Опубліковано: 12-12-2013, 10:29 | Переглядів: 2010 | Версія для друку


Особистий кабінет

Пошук

Календар публікацій

«    Грудень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Архів публікацій

Грудень 2018 (4)
Листопад 2018 (17)
Жовтень 2018 (16)
Вересень 2018 (7)
Серпень 2018 (2)
Липень 2018 (2)

Locations of visitors to this page

Випадкове фото

2011 - 2012 навчальний рік 2142011 - 2012 навчальний рік 214

2011 - 2012...

Вересень 2013 - 2014 104Вересень 2013 - 2014 104

Вересень 2013 -...

Cоціологічне опитування

Фотогалерея - потрібно чи ні?

Вже давно чекаю!
Достатньо тих фотографій що в новинах.